Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 12 2012

quetiapine
Czas minął, co się stało to się nie odstanie - zbitej szyby poskładać przecież nie jesteś w stanie.
— Fenomen
Reposted frommefir mefir viaejMarta ejMarta
quetiapine
Pod zbroją sarkazmu zwykle kryje się miękkie serce.
— S. King, "Dallas '63
Reposted fromsandrittka sandrittka viapijak pijak
quetiapine
Jared Leto, Jennifer Connelly "Requiem for a Dream"
Reposted fromtotento totento viaejMarta ejMarta
quetiapine
Ach, te papieroski!
— Fiodor Dostojewski "Zbrodnia i kara"
Reposted fromdojenka dojenka viaeta eta
quetiapine
Reposted fromiminlove iminlove viawloczykij wloczykij
quetiapine
4795 7262 420
Reposted fromtheolicious theolicious viapijak pijak
quetiapine
8702 5097 420
jeśli jest Ci źle...
Reposted fromtoxicsoul toxicsoul viapijak pijak
quetiapine
Pisanie o niczym tak bardzo podszyte wszystkim.
quetiapine
będę wiedziała, że jestem bogata, kiedy wejdę do księgarni i kupię wszystkie te książki, które będę chciała.
— britishlover
quetiapine
9274 168a 420
katowice, estakada
quetiapine
Play fullscreen
what's behind the door, I wonder
Reposted fromsciera sciera viakrybus krybus
quetiapine
3444 a487 420
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viakrybus krybus
quetiapine
Nikt nigdy nie ma pewności. Nawet jeśli twierdzi, że ją ma, to tak naprawdę ma tylko nadzieję.
— K.Leżeńska

April 07 2012

quetiapine
2047 e83d 420
Reposted fromporanaprzygode poranaprzygode viapijak pijak
quetiapine
Czasem płaczę bo chce mi się płakać. Wtedy czuję że uchodzi ze mnie zło.
— Dżem, Mała Aleja Róż.
quetiapine
2036 cdfa 420
"This came out of my printer by itself when I was alone in my room"
quetiapine
najczęściej poruszają nas słowa, które ktoś powiedział niechcący, mimochodem. Nie o tym myślał, nie o to mu chodziło, a to trafiło.
— W.Ziółek
Reposted fromrudelubie rudelubie viaMijime Mijime
quetiapine
7234 ae7a 420
quetiapine
6542 e811 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl